puntegale

Oproep voor Leo ivm zijn tijdelijke afwezigheid

Nu onze gewaardeerde servicemedewerker Leo het komende half jaar niet werkzaam kan zijn in de Puntegale, vragen wij iedereen om mee te denken over mogelijk tijdelijk en passend werk elders voor Leo voor de komende 6 maanden in een andere functie dan als servicemedewerker c.q. huismeester, voor +/- 15 tot 20 uur per week. Mocht je ideeën hebben of misschien zelfs beschikken over de mogelijkheid om Leo tijdelijk werk te kunnen geven, horen wij dit graag of je kan je ook zelf tot Leo wenden. 

Tijdelijk afscheid
Leo kan het komende half jaar niet werken via het uitzendbureau of in dezelfde functie bij ons of elders, om per 1 januari 2017 weer bij het uitzendbureau in dienst te kunnen komen. De afspraak nu tussen het uitzendbureau, Stadswonen, Leo en het bestuur is dat Leo per 1 januari 2017 weer terugkomt als servicemedewerker in de Puntegale. 

Donderdag 30 juni is voorlopig de laatste werkdag van Leo bij ons in de Puntegale. Leo heeft aangegeven niet stil te willen staan bij dit moment en geen georganiseerd ‘afscheid’ te willen samen met bewoners. Als bestuur respecteren wij zijn wens in deze. Het staat elke bewoner uiteraard vrij om Leo persoonlijk gedag te zeggen.

Tijdelijke vervanging Leo
Per 1 juli komt er vanuit het uitzendbureau een vervanger voor Leo voor het komende half jaar. 

Informatie over brand en lekkage op 4 juni

In een meterkast op de derde verdieping in de vleugel is er op 4 juni in de avond een brandje ontstaan met vooral rookontwikkeling door kortsluiting in een meterkast. De brandweer en politie waren snel ter plaatse en hadden de situatie onder controle. Stromend water uit een waterleidingspijp die is gesmolten door de hitte heeft de brand meteen geblust. Er is niemand gewond geraakt. Door de kapotte leiding is er lekkage ontstaan in de kelder. Dankzij de vereende krachten van doortastende bewoners die het water hebben opgeruimd tot diep in de nacht, kon er schade aan de aangrenzende woningen en kelderboxen worden beperkt. De Vereniging wil de bewoners die hebben meegeholpen bij het opruimen ontzettend bedanken voor hun hulp en steun!

Bewoners die schade door de lekkage of rook hebben of anderszins die direct gevolg zijn van de brand/lekkage, dienen zich zsm. bij de eigen inboedelverzekering te melden (als dit nog niet is gebeurd). Op dit moment functioneert het grijswatersysteem, waarmee het toilet wordt doorgespoeld, bij een aantal woningen in de rechtervleugel niet. De stortbak van de wc kan zelf worden bijgevuld met gewoon water. Ook zitten er bepaalde woningen zonder televisie en/of internet. Stadswonen Rotterdam probeert alle schade en gebreken die hieruit zijn ontstaan zo snel mogelijk op te lossen.

Op dinsdag 7 juni wordt in ieder geval het grijswatersysteem hersteld en worden andere herstelwerkzaamheden verricht in het gebouw. Het grijswatersysteem is opgevangen regenwater waarmee u het toilet doorspoelt.De herstelwerkzaamheden vinden plaats in de middag tussen 12.00 uur en 16.00 uur. Hierdoor kan het zijn dat het grijswatersysteem tijdelijk wordt afgesloten waardoor het hele gebouw het toilet niet kan doorspoelen. Het toilet kan zelf worden doorgespoeld met een emmer water.

Het bestuur heeft het verloop van de gebeurtenissen van zaterdag reeds grondig geëvalueerd met Stadswonen, waarbij de de reactie tijd van de alarmdiensten, communicatie en oorzaak zijn besproken en wij verbeterpunten hebben doorgegeven.

Tags: 

Afrekening servicekosten Puntegale 2015 

Update 29 augustus:

http://puntegaalstraat.nl/nl/nieuws/aanvullende-informatie-afrekening-servicekosten-2015#

----------------------------------

Update 4 augustus:

http://puntegaalstraat.nl/nl/nieuws/aanvullende-informatie-servicekosten-2015

-------------------------------------

Op 08 mei 2015 zijn Michiel en Jochem (Penningmeester en algemeen bestuurslid vereniging Puntegale) bij Stadswonen geweest voor het doornemen van de afrekening servicekosten over 2015. Wij hebben de tijd die Joyce de Regt van Stadswonen geïnvesteerd heeft in de mondelinge toelichting, de inzage in de facturen en de beantwoording van vragen als zeer positief ervaren. 

Bevindingen 

Naar mening van het bestuur is Stadswonen in staat geweest om een helder en transparant overzicht van de servicekosten van het gebouw over het jaar 2015 te geven. In 2015 zijn de servicekosten bijna 15% lager uitgevallen dan begroot, dat neerkomt op een bedrag van €65.756,-. Hiermee is het verschil tussen voorschotten en werkelijke kosten iets dichter bij elkaar komen te liggen ten opzichte van het voorgaande  jaar. De totale servicekosten zijn in 2015 gedaald met circa 3%, dat neerkomt op €12.740,- ten opzichte van 2014.    

De meeste posten verschillen qua daadwerkelijke kosten weinig ten aanzien van de begrootte kosten. De relatief en ook kwantitatief grootste verschillen zaten beiden in de posten verwarming en energie algemene ruimte (post 11 en 12, verwarming en energie algemene ruimten). De voorschotten lagen circa 22% hoger dan de daadwerkelijke kosten. Dit komt omdat de voorschotten hoog waren aangehouden ten aanzien van de daadwerkelijke kosten van het voorgaande jaar. Die waren laag uitgevallen door de milde winter. Ondanks dat de verwachting was dat de kosten daarom afgelopen periode hoger zouden zijn hadden we wederom te maken met een milde winter. Daardoor zijn de daadwerkelijke kosten nagenoeg gelijk gebleven.  

Daarnaast is het noemenswaardig te vermelden dat de kosten voor individueel gebruik opgenomen zijn in de totale servicekosten van het gebouw, waaruit geconcludeerd kan worden dat de gemiddelde kosten per bewoner zijn gedaald. Echter kan dit uiteraard per huishouden sterk verschillen.  

Begroting 2016/2017 

In de begroting voor de Puntegale valt voornamelijk op dat de voorschotten ten aanzien van voorgaand jaar op de posten, waar de verschillen relatief groot waren, is teruggebracht naar een kleinere marge. Dit geldt onder andere voor verwarming dat in drie achtereenvolgende jaren lager blijft uitvallen dan van te voren verwacht. De totale begroting voor 2016/2017 valt mede daardoor circa 4% lager uit dan die van voorgaand jaar.  

De individuele afrekening 

De individuele afrekening servicekosten 2015 zal door Stadswonen voor 1 juli aanstaande aan de (ex-)  huurders worden verstuurd. Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kan de huurder zelf contact opnemen met Stadswonen. 

Te hoog of te laag bedrag per maand? 

Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaald waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan. 

Aanbieden grof vuil en vuilnis

Huishoudelijk afval

Op het parkeerdek van de Puntegale staan containers voor huishoudelijk afval, waarbij onderscheidt gemaakt wordt tussen ‘gewoon’ huishoudelijk afval, oud papier en glas. De regels aangaande het juist aanbieden van afval staan aangegeven op een bord nabij de containers. Let daarnaast op dat de containermond van de oud papiercontainer vrij klein is en oud papier veelal in kleine stukken gescheurd moeten worden om het in de container te kunnen krijgen.

Indien vuilnis fout wordt aangeboden brengt dit meerkosten met zich mee om het te laten opruimen. Die kosten worden doorberekend in de servicekosten van iedere bewoner, hetzij de dader niet traceerbaar is om daarop de kosten direct te verhalen. Daarom vragen wij je aandacht om niet nonchalant met afval om te gaan, zoals bijvoorbeeld oud papier buiten de container plaatsen, maar dit altijd volgens de regels aan te bieden.  

Grofvuil

Wanneer u grofvuil heeft kunt u dit laten afhalen door de ROTEB. Dit kan via internet of telefonisch (tel: 14010).  U dient, na bevestiging van een afspraak, het grofvuil aan te bieden aan de Willem de Buytewechtstraat tussen het tijdstip zoals op de website aangegeven. Daarnaast kunt u ook uw grofvuil langsbrengen bij milieupark Defshaven aan de Keilezijweg 15 te Rotterdam. 

Gaat u verhuizen? Let dan op dat u tijdig een afspraak maakt! De wachttijd kan oplopen tot tien dagen!

Niet alleen vanwege leefbaarheid, maar ook vanwege veiligheid bij calamiteiten dienen de gangen te allen tijde vrij van obstakels te zijn. Het tijdelijk stallen van grofvuil in de algemene gangen en trappenhuizen, is dan ook niet toelaatbaar. Rondzwervende spullen worden door de ROTEB afgehaald wanneer de eigenaar niet meer traceerbaar is. Dit brengt extra kosten met zich mee dat doorbelast  wordt in de servicekosten van alle huurders. Wij willen je er daarom aan herinneren hier niet nonchalant mee om te gaan maar de regels binnen de Puntegale te respecteren. 

Politie bericht: Fiets weg? Doe aangifte!

De Vereniging en de Politie vragen bewoners om alerter te zijn om niet de dupe te worden van fietsendiefstal. Er zijn concrete aanwijzingen dat er een stijging is in het aantal fietsendiefstallen rondom de Puntegale en in de wijk. Sluit de fiets altijd af en leg deze met een extra slot vast aan een paal of hek. Nog beter is om de fietsenberging op het terrein van De Puntegale te gebruiken.

Mocht onverhoopt je fiets zijn gestolen, doe dan alsjeblieft altijd aangifte bij de politie: dit kan telefonisch of digitaal !

Zonder aangiftes of meldingen kan de politie niet zien wat er speelt in een bepaald gebied. Aangiftes en meldingen zijn cruciaal om bijvoorbeeld extra surveillance te doen in de wijk, de politie kan soms ook creatief capaciteit inzetten als het gaat om stelselmatige vormen van diefstallen. Maar zonder aangiftes of meldingen kan dit niet. Dit laatste geldt ook voor andere zaken: mocht je bijvoorbeeld in of rondom het gebouw of in de wijk vernielingen of beschadigingen zijn tegengekomen, geweld of bedreiging of ander verdacht gedrag hebben gezien of als je onveilig verkeersgedrag, ander overlast in de buurt of een verkeerd geparkeerde auto zijn opgevallen. Maak een melding of doe aangifte!

Vervangen elektronische sloten door mechanische sloten

Tussen maandag 9 november t/m vrijdag 18 december 2015 zullen in opdracht van Stadswonen Rotterdam deze werkzaamheden uitgevoerd worden.

Zie hiervoor de e-mail die door Stadswonen Rotterdam aan alle huurders is verzonden.

Geen e-mail gehad? Neem contact op met de medewerker Vastgoedbeheer planmatig onderhoud via telefoonnummer 010 - 2456700 of info@stadswonenrotterdam.nl

 
Inhoud van de werkzaamheden.
Het vervangen van de elektronische sloten voor gewone ijzeren sleutel cilinders. Tegelijk met deze cilinder vervanging zullen de werkzaamheden voor het  Politiekeurmerk Veilig Wonen worden uitgevoerd. Dit betekent dat alle woningen worden uitgerust met een nieuwe rookmelder in de hal en waar nodig een kijkgaatje (spion) in de toegangsdeur. Op de begane grond en bovenste etage wordt er een extra slot op de balkondeur(en) en op het raam(en) geplaatst.

 
Planning.
Er wordt contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor de exacte dagen. De werkzaamheden worden binnen 1 werkdag uitgevoerd. Voor aanvang van de werkzaamheden zal de aannemer een briefje op uw voordeur plakken om dit aan te kondigen.

 
Ophalen nieuwe sleutels.
Om één en ander soepel te laten verlopen is het van groot belang dat iedereen voor aanvang van de werkzaamheden beschikt over de nieuwe sleutels van zijn of haar woning. Nieuwe sleutels zijn in week 44 en 45 (26 oktober t/m 06 november 2015) af te halen op het kantoor aan de Rochussenstraat 21. Zie de openingstijden op de website van Stadswonen. Sleutels worden op vertoon van uw legitimatiebewijs afgehaald of u kunt iemand machtigen om de sleutels voor u af te halen.

Stadswonen stelt bewoners eenmalig in de gelegenheid om op locatie de sleutels op te halen.
 
Let op: sleutelkaarten hoeft u niet in te leveren, maar bewaar deze totdat u er zeker van bent dat u alle deuren kunt openen met uw nieuwe sleutel.

NB: Niet ophalen van de sleutels betekent jezelf buitensluiten!


Vragen/opmerkingen
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de heer  R. Jainath, medewerker Vastgoedbeheer planmatig onderhoud via telefoonnummer 010 - 2456700 of info@stadswonenrotterdam.nl

Open Monumentendag 2015

Na maandenlange voorbereiding openden wij op 12 september 2015 om 10.00 uur de poorten van de Puntegale voor bezoekers. En wat was het weer een succes! e verwelkomden wederom een recordaantal bezoekers, 218 bezoekers! De personeelsvereniging van de Belastingdienst weer als trouwe gast van de partij en wij verwelkomenden vele oud medewerkers gedurende dag de dag. Ook een hoop jonge gezichten gezien die onze geschiedenis interessant vinden en liefhebbers van paternoster liften. Wat een enthousiaste mensen en verhalen hebben we mogen aanschouwen! Als afsluiting hadden we een bewonersborrel waar we veel nieuwe bewoners konden verwelkomen.

Kortom een zeer geslaagde dag! Bedankt allen en zeker ook onze vrijwilligers Mark en Wouter, en het hele bestuur.

Tot volgend jaar!

Open Monumentendag Rotterdam 2015

Na maandenlange voorbereiding openden wij op 12 september 2015 om 10.00 uur de poorten van de Puntegale voor bezoekers. En wat was het weer een succes! We verwelkomden wederom een recordaantal bezoekers, 218 bezoekers! De personeelsvereniging van de Belastingdienst weer als trouwe gast van de partij en wij verwelkomden vele oud medewerkers gedurende dag de dag. Ook een hoop jonge gezichten gezien die onze geschiedenis interessant vinden en liefhebbers van paternoster liften. Wat een enthousiaste mensen en verhalen hebben we mogen aanschouwen! Als afsluiting hadden we een bewonersborrel waar we veel nieuwe bewoners konden verwelkomen.

Kortom een zeer geslaagde dag! Bedankt allen en zeker ook onze vrijwilligers Mark en Wouter, en het hele bestuur.

Tot volgend jaar!

Open Monumentendag 2015 + huurdersborrel

Ook dit jaar is de Puntegale weer opengesteld voor bezoek tijdens Open Monumentendag op 12 september 2015 van 10.00 - 17.00 uur. Wij zijn nog op zoek naar bewoners die op deze dag willen meehelpen, en graag ook met de voorbereidingen. Meld je via activiteiten@puntegaalstraat.nl

Aansluitend houdt de Vereniging een kleine borrel in het Atrium voor alle huurders van 16.30 - 18.00 uur.

Op de Monumentendag zal de paternosterlift uiteraard draaien, er is een expositie over de Puntegale en er worden korte rondleidingen gegeven! Ook hopen wij  weer oud-medewerkers te mogen verwelkomen die over hun tijd bij de Belastingdienst een en ander kunnen vertellen en bezoekers zijn welkom in de hal/atrium alwaar de verhalen uitgewisseld kunnen worden.

Kom je ook even kijken?

Meer informatie over Open Monumentendag 2015 in Rotterdam

Pagina's